Liczba odwiedzin: 975365
Izba Celna w Gdyni

Urząd Celny w Gdańsku

Urząd Celny w Gdyni

Urząd Celny w Słupsku

Tablica ogłoszeń

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

Plan Działalności

Kontrola zarządcza

Miejsca wyznaczone

Majątek

Rejestry, ewidencje i archiwa

Sposób załatwiania
    i przyjmowania spraw


Skargi i wnioski

Akty prawne

Przetargi

Informacja publiczna

Kontrole

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

INSTRUKCJA       REDAKCJA         WWW                 BIP.GOV.PL
Rejestr zmian
POZWOLENIE NA ZNISZCZENIE TOWARU

WYMAGANE DOKUMENTY:


- wniosek o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie - Dz. U. Nr 92, poz. 1053 ze zm.),

- w przypadku towarów składowanych czasowo - kopia deklaracji skróconej lub innego dokumentu wykorzystanego w charakterze deklaracji skróconej, w których zostały ujęte towary przeznaczone do zniszczenia,

- w przypadku towarów objętych procedurą celną - kopia zgłoszenia celnego, na podstawie którego towary zostały objęte procedurą,

- w przypadku towarów, którym nadano przeznaczenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego - kopia dokumentu przewozowego,

- upoważnienie lub pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez przedstawiciela.Organ celny może uzależnić wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru od uzyskania decyzji właściwych organów administracji publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), zezwalającej na zniszczenie towaru oraz określającej sposób i warunki jego zniszczenia.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Referat Przeznaczeń Celnych w UC w Gdańsku

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Określony w art. 6 ust 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks celny i art. 139 §1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. ze zm.) - w jak najkrótszym czasie tj. bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż jeden miesiąc od wszczęcia postępowania (złożenia wniosku), w sprawach szczególnie skomplikowanych - dwa miesiące od wszczęcia postępowania.OPŁATY:


brakTRYB ODWOŁAWCZY:


- od decyzji (udzielonego pozwolenia) służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej w Gdyni za pośrednictwem organu celnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.PODSTAWA PRAWNA:


Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 19 marca 2004r - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne (Dz. U. nr 68 poz. 623) do czasu wydania nowego rozporządzenia na podstawie art. 29 ust 2 ustawy z dnia 19 marca 2004r. - Prawo celne (Dz. U. nr 68 poz. 622), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004r., w takim zakresie w jakim nie stanowią powtórzeń prawa wspólnotowego obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie (Dz. U. nr 92 poz. 1053 ze zm.)

- art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.

926 ze zm.),

- art. 182 ust 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny,

- art. 842 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny,

- § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towarów, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie (Dz. U. Nr 92, poz. 1053 ze zm.).


Wersja do druku


Liczba odsłon:  850

Treść wprowadził(a):  Grażyna Kawczyńska, 2004-08-09 11:21:14