Wydawanie decyzji na przeniesienie praw i obowiązków prowadzącego skład celny

 

1.      Wymagane dokumenty

 

-         wniosek osoby na którą przenoszone są prawa i obowiązki o przeniesienie tychże praw
i obowiązków do Dyrektora Izby Celnej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego właściwego ze względu na lokalizacje skladu celnego,

 

-         pisemna zgoda prowadzącego skład celny na przeniesienie tychże praw i obowiązków,

 

-         dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

 

-         dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład celny,

 

-         zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

 

-         decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

 

-         plab składu celnego wraz z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia składu celnego,

 

-         inne dokumenty wymagane na podstawie przepisów odrębnych związane z działalnością wykonywaną w składzie celnym lub rodzajem składowanych towarów.

 

2.      Miejsce załatwienia sprawy 

 

      Wydział Przeznaczeń Celnych Izby Celnej w Gdyni, 81-029 Gdynia, ul. Północna 9a.

 

3.      Termin załatwienia sprawy

 

1 miesiąc w sprawie szczególnie skomplikowanej 2 miesiące.

 

4.      Tryb odwoławczy

 

Odwołanie do Dyrektora Izby Celnej w Gdyni w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

5.      Podstawa prawna

Art. 103 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny z późniejszymi zmianami oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa tekst jednolity (Dz. U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 Prawo celne (Dz. U. nr 68 poz. 622).

 

Data utworzenia:          26 luty 2007r

Sporządził:       Paweł Płaczkowski

Zatwierdził:      Teresa Lange