POZWOLENIE NA ZNISZCZENIE TOWARU

 

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru powinien zawierać:

-          imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę osoby uprawnionej do dysponowania towarem,

-          nazwę i opis towaru,

-          określenie ilości i masy towaru,

-          elementy kalkulacyjne:

a)       kod taryfy celnej,

b)       stawkę celną

c)       wartość celną ustaloną według kursu waluty obowiązującego w dniu złożenia wniosku,

d)       inne elementy niezbędne do ustalenia należności celnych,

      -      informację o:

                    a)   czasowym składowaniu towaru albo

                    b)   przeznaczeniu celnym, które zostało nadane towarowi,

      -     wskazanie przyczyny i sposobu zniszczenia towaru,

      -     wskazanie planowanego terminu i miejsca zniszczenia towaru,

      -     opis przypuszczalnych odpadów i pozostałości pochodzących ze zniszczenia towaru,

           

            Do wniosku należy dołączyć:

-          w przypadku towarów składowanych czasowo – kopię deklaracji skróconej lub innego dokumentu wykorzystanego w charakterze deklaracji skróconej, w których zostały ujęte towary przeznaczone do zniszczenia,

-          w przypadku towarów objętych procedurą celną – potwierdzoną za zgodność z oryginałem  kopię zgłoszenia celnego, na podstawie którego towary zostały objęte tą procedurą,

-          w przypadku towarów, którym nadano przeznaczenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego – kopię dokumentu przewozowego, 

-          w przypadku, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Rady (WE)  nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz. Urz. UE L 196 z 02.08.2003, str. 7) – pisemną informację i zgodę, o których mowa w art. 11 ust. 1 tiret pierwsze tego rozporządzenia.

W przypadku gdy wnioskodawcą nie jest właściciel towarów, do wniosku załącza się dodatkowo powiadomienie, że właściciel towarów został powiadomiony o zamierzonym zniszczeniu. Powiadomienie to załącza się również w przypadku, gdy wniosek złoży osoba, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) Ne 1383/2003.  

-          upoważnienie/pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela/pełnomocnika.

 

Organ celny może uzależnić wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru od spełnienia wymogów wynikających z przepisów odrębnych.

 

  1. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Urząd Celny w Gdańsku - Referat Przeznaczeń Celnych  

 

UWAGA – tutejszy urząd jest właściwy do rozpatrzenia wniosku w przypadku, gdy planowane  miejsce zniszczenia towaru znajduje się na terenie jego właściwości miejscowej

 

 

  1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż jeden miesiąc od wszczęcia postępowania (złożenia wniosku), w sprawach szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od wszczęcia postępowania.

 

 

  1. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

-          od decyzji (udzielonego pozwolenia) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej w Gdyni za pośrednictwem organu celnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

  1. PODSTAWA PRAWNA:

 

          - art. 182  rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r.

            ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. L 302 z 19.10.1992 r. ze zm., polskie

            wyd. specj. – 02.T.04, str. 307),

    - art. 842 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr   2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz WE L 253 z 11.10.1993 r. str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2,t.6, str.3),

 - § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 167, poz. 1748 z późn. zm).

 

 

 

Przygotował: I.Wołodźko

 

 

Zatwierdził: C.Łozowski