Zniszczenie towaru

 

   1.      Wniosek o wydanie pozwolenia  na zniszczenie towaru  powinien zawierać:

 

  1)  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę osoby uprawnionej do dysponowania towarem;

  2)  nazwę i opis towaru;

  3)  określenie ilości i masy towaru;

  4)  elementy kalkulacyjne:

a)  kod taryfy celnej,

b) stawkę celną,

c)  wartość celną ustaloną według kursu waluty obowiązującego w dniu złożenia wniosku,

d) inne elementy niezbędne do ustalenia należności celnych;

  5)  informację o:

a)  czasowym składowaniu towaru albo

b) przeznaczeniu celnym, które zostało nadane towarowi;

  6)  wskazanie przyczyny i sposobu zniszczenia towaru;

  7)  wskazanie planowanego terminu i miejsca zniszczenia towaru;

  8)  opis przypuszczalnych odpadów i pozostałości pochodzących ze zniszczenia towaru.

 

Do wniosku należy dołączyć      następujące dokumenty:

 1)  w przypadku towarów składowanych czasowo - kopię deklaracji skróconej lub innego  dokumentu wykorzystanego w charakterze deklaracji skróconej, w których zostały ujęte towary przeznaczone do zniszczenia;

2)   w przypadku towarów objętych procedurą celną - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia celnego, na podstawie którego towary zostały objęte tą procedurą;

3)   w przypadku towarów, którym nadano przeznaczenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego - kopię dokumentu przewozowego;

4)    w przypadku, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz. Urz. UE L 196 z 02.08.2003) - pisemną informację i zgodę, o których mowa w art. 11 ust. 1 tiret pierwsze tego rozporządzenia.

       W przypadku gdy wnioskodawcą nie jest właściciel towarów, do wniosku załącza się dodatkowo powiadomienie, że właściciel towarów został powiadomiony o zamierzonym zniszczeniu. Powiadomienie to załącza się również w przypadku, gdy wniosek złoży osoba, o której mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1383/2003.

5) dokument  potwierdzający upoważnienie osoby reprezentującej stronę dp występowania przed Naczelnikiem Urzędu Celnego (np. aktualny  odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, upoważnienie dla agencji celnej, pełnomocnictwo).

 

 

2.      Miejsce załatwienia sprawy: organ celny właściwy ze względu na planowane    miejsce zniszczenia towaru. W przypadku gdy miejsce zniszczenia znajduje się we właściwości  miejscowej Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni - miejscem załatwienia wniosku jest Referat Przeznaczeń Celnych.

 

3.                  Termin załatwienia sprawy: termin wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej (nie później niż w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu

4.         Opłaty: wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006r.).:

                  -         wniosek - bez opłat skarbowych.

-         dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego  odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – opłata w wysokości 17 zł.

-               poświadczenie zgodności duplikatu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentów z oryginałem – opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 

            Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U.Nr 246, poz. 1804), składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

            Opłata skarbowa winna być wniesiona w kasach Urzędu Miasta Gdyni w godzinach   od 8 do 15 lub na rachunek Urzędu Miasta  Gdynia  - NORDEA BANK POLSKA        S.A.  36 1440 1026 0000 0000 0033 4995. 

            W tytule wpłaty powinien być określony rodzaj opłaty oraz  sprawa, której wpłata      dotyczy.

 

 

 

   5.      Tryb odwoławczy: organ II instancji –   Dyrektor Izby Celnej w Gdyni w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

6.      Podstawa prawna: art. 182 Wspólnotowego Kodeksu Celnego ( Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z dnia 19.10.1992r z późn. zm.)  oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru  na rzecz Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 167, poz. 1748 z późn. zm.).

 

 

 

 

Przygotował: J.Karwowski

Zatwierdził: